Internationell politik

Finland och Europa står inför ett tydligt vägskäl. Skall vi tillsammans fortsätta att utveckla vårt land, vår region och vår omvärld med de verktyg som vår civilisation och dess framgång bygger på - frihet, öppenhet, tolerans, jämlikhet och fredlig samexistens - eller ska vi passivt se på när den övriga världen, som i många fall styrs av odemokratiska regimer, i allt högre grad påverkar historiens och mänsklighetens utveckling?

I hanteringen av Ukrainakrisen och i Europas förhållande till Ryssland har EU-länderna för det mesta också visat prov på inbördes solidaritet och en konsekvent och mogen utrikespolitik. Det som man däremot inte har lyckats med, och som är grunden till min oro, är att vidareutveckla våra samhällen så att alla människor oavsett inkomst och förmögenhet, religionstillhörighet, nationalitet, hudfärg, kön eller sexuell läggning känner sig delaktiga och jämbördiga.

Hur kan vi år 2015 inom EU acceptera att muslimer, judar och romer utsätts för våldsamma attacker, i vissa fall medan myndigheterna som skall skydda också dessa personers trygghet, är delaktiga eller blundar för våldet? Vad är det som gör att vi inte i större utsträckning vill hjälpa barn och åldringar som har förlorat allting och inte har någon som helst tilltro till framtiden i det krisdrabbade Grekland? Hur kommer det sig att rika länder som Finland visar en sådan uppenbar brist på solidaritet med övriga EU-länder i medelhavsregionen när det gäller att hjälpa flyktingar som i sin desperation och med fara för sina liv rest hundratals kilometer över oroliga hav i en gummibåt?

Det är både i Finland och inom EU dags att i högre grad återgå till att bedriva en politik som har sin grund i de ursprungliga motiven bakom det europeiska bygget. Att motverka konflikter och splittring, visa solidaritet med varandra och omvärlden och se till att allas mänskliga rättigheter respekteras. Det vill jag som din riksdagsledamot jobba för!

Jämställdhet

Som feminist jobbar jag för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbete i politiken handlar om att sätta könsglasögonen på sig och identifiera hur besluten har olika konsekvenser beroende på kön. Att se och förändra strukturer som är hinder för jämställdhet och jämlikhet är ett systematiskt arbete som opinionsledare, företagsledare och politiska ledare bör binda sig till. Läs mera »

Mot rasism

Jag arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och förverkliga sina ambitioner oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla bör ha samma möjligheter att växa och utvecklas.Läs mera »

Ekonomi

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att kunna säkra och utveckla vår välfärd. Det finns inga snabba botemedel för att ta oss ur de ekonomiska problemen som vi nu upplever. Den höga kvaliteten på vår utbildning är den största konkurrensfördelen som Finland har. Vi bör upprätthålla och utveckla nivån på utbildningen och skapa förutsättningar för en större kreativitet och tro på entreprenörskap. Vi skall tro på oss själva och våga bli bäst på att marknadsföra våra idéer och vårt kunnande. Vårt mänskliga kapital är vår konkurrensfördel.Läs mera »

De unga

Många ungdomar går ut skolan utan att veta hur de ska klara sig ute i samhället. Det här syns konkret i ett av samhällets stora problem – ungdomsarbetslöshet, utanförskap och marginalisering. Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot och kan leda till utanförskap och eventuell utslagning. Ju längre arbetslösheten räcker eller ifall arbetslivet inte ens påbörjats, desto svårare är det att lyckas komma in i arbetslivet. Läs mera »

Miljön

Sedan flera årtionden tillbaka har flera Europeiska och nordiska finansieringsinstitut stött miljöprojekt i nordvästra Ryssland. Den 14 juli 2014 beslöt Europa rådet att införa ekonomiska och politiska sanktioner mot Ryssland som en följd av Ukraina-krisen. Läs mera »
Eva Biaudet 2015