De unga

Många ungdomar går ut skolan utan att veta hur de ska klara sig ute i samhället. Det här syns konkret i ett av samhällets stora problem – ungdomsarbetslöshet, utanförskap och marginalisering. Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot och kan leda till utanförskap och eventuell utslagning. Ju längre arbetslösheten räcker eller ifall arbetslivet inte ens påbörjats, desto svårare är det att lyckas komma in i arbetslivet.

Ungdomsarbetslösheten är dramatiskt hög. Vi måste systematiskt arbeta för att halvera den, och ytterligare halvera den. Ungdomsgarantin är en bra början, men den bör få en fortsättning och utvecklas vidare.

Det behövs mera studiehandledning och vägledning i alla former genom hela skoltiden och det tidiga stödet och förebyggande arbetet skall förbättras och läggas in tidigare. Studiehandledare och vuxna i skolan bör vara aktsamma för att inte stereotypier om flickor och pojkar, om minoriteter eller om invandrarbarn påverkar deras handledning negativt och inte bejakar de ungas fulla potential.

Att ta hand om ungdomen, att ge de unga framtidstro och tro på sig själv sker genom utbildning och skräddarsydda lösningar för sysselsättning, t.ex. lärlingsavtal och praktikplatser. Yrkeshögskolornas nära kontakt till arbetslivet måste tydligt ge spår även i de studerandens sysselsättningsutsikter. Unga människor på glid eller i utanförskap är en tragedi varje gång. Bristen på vuxna som kan ledsaga och inge självförtroende kan avhjälpas i arbetsförmedling och ungdomsverkstäder. Extrema rörelser uppstår ur hopplöshet och självförakt. I Sverige har man beräknat att extrema gäng förorsakar kostnader i tiotals miljoner euro, i samhällets olika servicetjänster.

Jämställdhet

Som feminist jobbar jag för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbete i politiken handlar om att sätta könsglasögonen på sig och identifiera hur besluten har olika konsekvenser beroende på kön. Att se och förändra strukturer som är hinder för jämställdhet och jämlikhet är ett systematiskt arbete som opinionsledare, företagsledare och politiska ledare bör binda sig till. Läs mera »

Mot rasism

Jag arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och förverkliga sina ambitioner oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla bör ha samma möjligheter att växa och utvecklas.Läs mera »

Ekonomi

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att kunna säkra och utveckla vår välfärd. Det finns inga snabba botemedel för att ta oss ur de ekonomiska problemen som vi nu upplever. Den höga kvaliteten på vår utbildning är den största konkurrensfördelen som Finland har. Vi bör upprätthålla och utveckla nivån på utbildningen och skapa förutsättningar för en större kreativitet och tro på entreprenörskap. Vi skall tro på oss själva och våga bli bäst på att marknadsföra våra idéer och vårt kunnande. Vårt mänskliga kapital är vår konkurrensfördel.Läs mera »

Miljön

Sedan flera årtionden tillbaka har flera Europeiska och nordiska finansieringsinstitut stött miljöprojekt i nordvästra Ryssland. Den 14 juli 2014 beslöt Europa rådet att införa ekonomiska och politiska sanktioner mot Ryssland som en följd av Ukraina-krisen. Läs mera »

Internationell politik

Finland och Europa står inför ett tydligt vägskäl. Skall vi tillsammans fortsätta att utveckla vårt land, vår region och vår omvärld med de verktyg som vår civilisation och dess framgång bygger på - frihet, öppenhet, tolerans, jämlikhet och fredlig samexistens - eller ska vi passivt se på när den övriga världen, som i många fall styrs av odemokratiska regimer, i allt högre grad påverkar historiens och mänsklighetens utveckling?Läs mera »
Eva Biaudet 2015