Mot rasism

Jag arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och förverkliga sina ambitioner oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla bör ha samma möjligheter att växa och utvecklas.

Faktum är att våra synliga minoriteter, dvs. romer och personer med somalisk bakgrund möter på rekordmycket diskriminering i sin vardag. De har svårt att komma in på arbetsmarknaden, oberoende hur bra de behärskar finska och svenska eller hur högt utbildade de än är. Det är dags att fundera på hur vårt samhälle och vårt arbetsliv bättre kan inkludera våra minoriteter.  Ett mer inkluderande och tryggt samhälle förutsätter en entydig nolltolerans mot rasism och hatretorik, och politiker som har kurage att argumentera mot stereotypier och hets mot etniska och övriga minoriteter. Genom att skapa tillit och goda relationer mellan olika samhällsgrupper förebygger vi alla typer av våld, även våldsam radikalisering.

Varför skulle någon välja just vårt samhälle för sin familj om barnen måste vara rädda för hat och våld? Hatprat och rasismen drabbar också oss alla. Vi blir kallare och vana med att tolerera förödmjukande behandling av andra människor. Risken är att vi alla förändras då vi matas med påhittade hotbilder och stereotypier av utlänningar, av kvinnor och sexuella minoriteter. Fördomarna blir hinder för framtidstro.  Varje människa behöver få känna gemenskap och tillhörighet.

Det som är finländskt formas med tiden mellan människor och familjer i växelverkan med varandra. Det finländska utgår från oss alla och vi har alla rätt att definiera vår identitet på det sätt vi själva vill – Finlands urfolk, samerna, våra två nationalspråk finskan och svenskan, våra romer, olika religioner och etniciteter som judar och tatarer, nyinflyttade och barn till migranter, finländare som flyttat utomlands, gamla och unga. Mångfalden har alltid funnits här och ingen enskild person har rätt definiera eller utesluta andra ur gemenskapen.

Jämställdhet

Som feminist jobbar jag för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbete i politiken handlar om att sätta könsglasögonen på sig och identifiera hur besluten har olika konsekvenser beroende på kön. Att se och förändra strukturer som är hinder för jämställdhet och jämlikhet är ett systematiskt arbete som opinionsledare, företagsledare och politiska ledare bör binda sig till. Läs mera »

Ekonomi

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att kunna säkra och utveckla vår välfärd. Det finns inga snabba botemedel för att ta oss ur de ekonomiska problemen som vi nu upplever. Den höga kvaliteten på vår utbildning är den största konkurrensfördelen som Finland har. Vi bör upprätthålla och utveckla nivån på utbildningen och skapa förutsättningar för en större kreativitet och tro på entreprenörskap. Vi skall tro på oss själva och våga bli bäst på att marknadsföra våra idéer och vårt kunnande. Vårt mänskliga kapital är vår konkurrensfördel.Läs mera »

De unga

Många ungdomar går ut skolan utan att veta hur de ska klara sig ute i samhället. Det här syns konkret i ett av samhällets stora problem – ungdomsarbetslöshet, utanförskap och marginalisering. Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot och kan leda till utanförskap och eventuell utslagning. Ju längre arbetslösheten räcker eller ifall arbetslivet inte ens påbörjats, desto svårare är det att lyckas komma in i arbetslivet. Läs mera »

Miljön

Sedan flera årtionden tillbaka har flera Europeiska och nordiska finansieringsinstitut stött miljöprojekt i nordvästra Ryssland. Den 14 juli 2014 beslöt Europa rådet att införa ekonomiska och politiska sanktioner mot Ryssland som en följd av Ukraina-krisen. Läs mera »

Internationell politik

Finland och Europa står inför ett tydligt vägskäl. Skall vi tillsammans fortsätta att utveckla vårt land, vår region och vår omvärld med de verktyg som vår civilisation och dess framgång bygger på - frihet, öppenhet, tolerans, jämlikhet och fredlig samexistens - eller ska vi passivt se på när den övriga världen, som i många fall styrs av odemokratiska regimer, i allt högre grad påverkar historiens och mänsklighetens utveckling?Läs mera »
Eva Biaudet 2015