Jag är tillbaka

Jag kandiderar i kommunalvalet för att jag tror och vet att politiken är det centrala verktyget för att förändra samhället. En politiker måste vara modig och stå för det man tror på, för att få en bättre värld för oss alla.

En politiker är inte en intressebevakare för en viss grupp utan skapar lösningar för kompromisser som beaktar olika intressen, också minoriteters rättigheter. En politiker måste vara bra på att jobba tillsammans med andra människor - ja, det är kanske den allra viktigaste egenskapen. Som politiker måste man erkänna fakta och våga analysera konsekvenserna av besluten – men ibland också våga göra val där utgången inte är så säker eller så populär. Det är där politiken sitter, även i mindre beslut. En förnuftig syn på framtiden kräver öppenhet för nya idéer och nya sätt att verkställa dem.

Det offentliga måste fungera ihop med det privata. Servicen skall planeras utgående från användarnas behov. Hur förvaltningen organiseras måste betjäna detta syfte. Finland skall vara världens bästa land för barnen. Samhället skall alltid ta hand om de minsta, om barnen och ungdomarna. Skolan och utbildningen är samhällets stenfot. Varje barn skall få en bra utbildning. Varje barn skall respekteras, behandlas individuellt och utan diskriminering. De vuxna måste ge barnen tryggheten – i familjen, i dagis och i skolan. Samhällets beredskap att ingripa för att skydda ett barn måste hållas intakt.

De politiska lösningarna skall bära på lång sikt, och vara hållbara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Den ekonomiska politiken måste uppfattas som rättvis, människor måste behandlas likvärdigt och vi måste kunna lita på att samhällets grundfunktioner, såsom att polis och rättsväsende fungerar också i framtiden.

Vårt samhälle utvecklas enbart i växelverkan mellan individer och kulturer. Innovationer föds när olika kulturer och människor möts i ett öppet och välkomnande samhällsklimat. Innovationer och entreprenörskap skall uppfattas som nödvändiga och positiva och vi bör på olika sätt underlätta att människor, unga och gamla, vågar ta steget till att bli företagare.

Men också inom den offentliga verksamheten behövs utrymme för skapande och innovationer. Vi talar ofta om behovet av sektoröverskridande samarbete, men resultatstyrning i smala ”budgetrör” stöder inte samarbete. Budgetprocessen måste utvecklas för att stöda mer strategiska och mångsidiga projekt. De tjänstemän som lyckas skapa effektiva och innovativa modeller borde ha en möjlighet att återinvestera en del av inbesparingarna i nya utvecklingsprojekt. Också inom hälsovården bör vårdarna kunna påverka sina arbetssätt så att arbetet kan ge mera tillfredsställelse.

Eva Biaudet 2015