14.06.2021

EVA BIAUDET GLÄDS ÅT ETT STARKT STÖD FÖR SFP I HELSINGFORS

Med ett personligt röstetal på 3 141 röster och SFP:s resultat på 6,5 % av rösterna i Helsingfors, kan vi verkligen utropa oss till vinnare. Det är ett starkt resultat för SFP i Helsingfors, och det är det bästa resultatet sedan 1996, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Särskilt med tanke på att det inte har varit en vanlig kampanj där man kunnat träffa väljare på samma sätt, är det glädjande att se att SFP har ett så starkt stöd. Att vi haft full lista med engagerande kandidater, visar att vi är ett attraktivt politiskt alternativ att jobba med över språkgränserna i Helsingfors. Väljarnas stöd speglar det faktum att vi är trygga i våra värderingar, man vet var man har oss, säger Biaudet.

– Jag är glad att vår fullmäktigegrupp med ersättare representerar en bred erfarenhet, olika områden i Helsingfors, olika åldrar och jämn könsfördelning, säger Biaudet.

SFP gick framåt med 2 870 röster (0,7 %) och fick fem mandat i fullmäktige, vilket var 160 röster från ett sjätte mandat.

30.5.2021

EVA BIAUDET FÖRTSÄTTER SOM SFP:s PARTIFULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

Partifullmäktige hade sitt konstituerande möte efter att partidagen avslutades på söndag kväll den 30.5. Eva Biaudet från Helsingfors återvaldes till dess ordförande. Till vice ordförande valdes Nina af Hällström från Esbo.

SFP:s partifullmäktige valde även ny partistyrelse under sitt möte. Partifullmäktige bereder partiets politik på lång sikt utgående från partiets program och stadgar, samt tar initiativ som främjar partiets ändamål. Partifullmäktige består av totalt 50 ledamöter samt 46 ersättare och är efter partidagen SFP:s högsta beslutsfattande organ.

25.5.2021

BIAUDET VILL FORTSÄTTA LEDA SFP:S PARTIFULLMÄKTIGE

Riksdagsledamot Eva Biaudet ställer upp för omval till partifullmäktiges ordförande på partifullmäktige mötet den 30 maj 2021.

– Ordförandeskapet har varit ett roligt och givande uppdrag som jag gärna fortsätter med. Det är viktigt att vi för en bred politisk diskussion inom partiet och där ser jag att partifullmäktige har en stor roll särskilt när det gäller att arbeta med politiska program och partidagsmotioner. Som ordförande vill jag skapa ett diskuterande klimat som inspirerar oss alla i våra politiska uppdrag, säger Biaudet.

– Coronatidens virtuella möten har gett mindre möjligheter för djupare åsiktsbyten och jag ser framemot en tid när vi kan ta igen detta, säger Biaudet.

Biaudet har lett partifullmäktige sedan 2018.

17.5.2021

FINLAND BORDE VISA ATT VI HÖR TILL EU:s KÄRNA

Riksdagsledamot Eva Biaudet hoppas att Finlands riksdag i morgondagens omröstning om EU:s återhämtningsfond visar med bred majoritet att vi vill fortsätta agera i EU:s kärna. I sitt gruppanförande i riksdagen den 11.5 konstaterade Biaudet att det spår som diskussionen om Finlands roll de senaste veckorna har tagit inte är bra.

– Inom EU har Finland haft ett gott rykte som en liten och konstruktiv medlemsstat – som söker realistiska och stabiliserande lösningar för Europa. Att vi nu inför morgondagens omröstning framstår i europeiska ögon som en politiskt instabil kraft, som är beredd att riskera hela återhämtningsfondens framtid, är olyckligt. Förhoppningsvis handlar det bara om en parentes, säger Biaudet.

Hon påpekar att unionen ofta har kritiserats då medlemsländerna inte förmått driva gemensam sak eller ta tillräckligt tydliga beslut.

– Mot den bakgrunden är det absurt, att nu då EU lyckats handla med krafttag och anta ett gemensamt beslut för att hindra att Europa ska störtdyka ekonomiskt, så är oppositionen på tvären.

– Som medlem har Finland både rätt och skyldighet att komma med, också ljudlig, kritik när vi ser att EU utvecklas i fel riktning – det gör också andra europeiska länder. Något har ändå i grunden gått snett om Finlands agerande uppfattas som ett avståndstagande, mera än som en vilja att tillsammans lösa problemen, säger Biaudet.

14.4.2019

BIAUDET ETTA I HELSINGFORS

Eva Biaudet vann SFP-mandatet i Helsingfors valkrets.

Biaudet fick till slut 5 500 röster. Starkaste rivalen Marcus Rantala fick 4 700 röster. Silja Borgarsdóttir Sandelin var trea bland SFP:arna med 1 970 röster. Andra med många röster var Stina Wahlsten, Runa Ismark och Simon Granroth.

Svenska folkpartiet hade hoppats på ett andra mandat i Helsingfors, men det förhoppningarna ser ut att grusas. Partiet har fått nöja sig med ett mandat i valkretsen sedan valet 2003. Två mandat gällde i valen 1991, 1995 och 1999. Ännu i valet 1987 vann SFP tre mandat i Helsingfors.

Läs hela artikeln här.

27.3.2019

SVERIGE INTE LÄNGRE SJÄLVKLART EXEMPEL

Sverige och den nordiska modellen är fortfarande den viktigaste referensramen i våra politiska diskussioner.

Läs hela artikeln här.

8.3.2019

INGEN KVINNA SKA DÖ PÅ GRUND AV NÄRSTÅENDEVÅLD I FINLAND

Eva Biaudet gick på två möten maskerad som om hon blivit slagen. Hon tycker det är viktigt att påpeka att det inte var en riktig situation.

– Det gör ju inte ont i en, inte fysiskt eller i själen. Men jag märkte nog att folk undvek att titta på mej, säger Biaudet.

Läs hela artikeln här.

20.2.2019

PRESSMEDDELANDE: ÖPPEN INSYN NÄR VÅRDEN SKA KÖPAS


Vårdarnas uppgift är entydigt att vara vårdare, betonar Svenska
folkpartiets riksdagsledamot Eva Biaudet. Hon lyfter fram de problem som uppstår om privata vårdbolag eller kommunala servicehem rationaliserar bort stödfunktioner.
 
– För att öka lönsamheten inom äldreomsorgen finns exempel på hur man slopar väsentliga stödfunktioner, det kan handla om städning eller någon administrativ stödfunktion. Det här leder till vårdarna belastas med
flera uppgifter som inte har så mycket med den egentliga vården att göra, säger Biaudet.

För att förhindra att så sker kräver SFP större transparens i upphandlingen av vårdtjänsterna.
 
– Kvalitetskriterierna måste redovisas mera öppet. Vid upphandlingen
ska det framgå om vårdbolaget också erbjuder normala stödfunktioner. När vi går in för dimensionera vårdpersonalen till minst 0,7 gäller detta uttryckligen vårdarna. Stödfunktionerna är viktiga, men de får inte räknas med i vårdardimensioneringen, säger Biaudet.

17.2.2019

INSÄNDARE: UTLANDSFINLÄNDARE KAN RÖSTA PER BREV

I riksdagsvalen 2019 blir det för första gången möjligt att rösta per brev för drygt 250 000 röstberättigade som bor permanent eller vistas tillfälligt utomlands.

Läs hela insändaren här.

15.2.2019

PRESSMEDDELANDE: BARNÄKTENSKAP MÅSTE KUNNA UPPHÄVAS

– Riksdagen har nu godkänt det länge efterlängtade lagförslaget  om totalförbud att ingå barnäktenskap i Finland. Det är ett viktigt steg för att i Finland skydda minderåriga, mest flickor mot social påtryckning t.ex vid graviditet ,  säger Eva Biaudet, riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande.

I Finland har det funnits möjlighet att med specialtillstånd ingå barnäktenskap. Både internationella människorättsavtal och kvinnoorganisationer över partigränser, har länge talat för att Finland måste förbjuda möjligheten till barnäktenskap. Ett förbud av äktenskap för personer under 18  år stärker särskilt flickors rättigheter, då flickor är överrepresenterade bland de som ingått barnäktenskap. Största delen av de specialtillstånd som ansökts har bottnat sig i religiösa och/eller kulturella orsaker då flickan varit gravid.

– Fastän jag gläds över regeringens lagförslag är jag samtidigt mycket besviken över att man i beredningen inte beaktat internationella rekommendationer om att utan problem kunna upphäva ett sådant, olagligt ingånget barnäktenskap. Nu förutsätter även denna nya lag att den minderåriga söker äktenskapsskillnad, och därom blir en ständig anteckning även i befolkningsregistret.  Detta är oskäligt. Upphävandet måste kunna ske enklare och så att äktenskapet inte heller syns i folkbokföringen, säger Biaudet

13.2.2018

INSÄNDARE: INFÖR TERAPIGARANTI FÖR PSYKISK OHÄLSA

Terapigarantin skulle innebära att man får tillgång även till kortvarig terapi snabbt, gärna inom en månad efter den första begäran om hjälp.

Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Vi vill att varenda en då får den hjälp hen behöver, helst i god tid innan hen måste sluta jobba eller inte annars klarar av sin vardag. Psykiater Kristian Wahlbeck har träffande konstaterat att mycket har gjorts för folkhälsan då det gäller andra sjukdomar. Men när det gäller att motverka psykisk ohälsa återstår ännu mycket att göra. Därför vill vi ha en terapigaranti!

Läs hela insändaren här.

7.2.2019

KVINNONÄTVERK VILL HA EN JÄMSTÄLLDHETSMINISTER

Kvinnoorganisationernas centralförbund (NJKL) lyfte under mötet upp att jämställdhet kräver gärningar. I sina mål för regeringsprogrammet 2019-2023 vill man trygga jämställdheten från tidig ålder. Småbarnspedagogiken lyfts fram som extra viktigt.

Läs hela nyheten här

31.1.2019

JÄMSTÄLLDA SAMHÄLLEN ÄR JÄMLIKA SAMHÄLLEN

Nästa riksdagsval knackar redan på dörren och min önskelista för kommande regering är lång. Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform, en ny translag och en nationell rapportör för våld mot kvinnor, säger Eva Biaudet.

Läs hela blogginlägget här.

24.01.2019

PRESSMEDDELANDE: SVENSKA RIKSDAGSGRUPPEN ÄR BESTÖRT ÖVER ATT ILO 169 IGEN FÄLL

Det står nu klart att ratificeringen av ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolkens rättigheter inte förs vidare under denna regeringsperiod.

– Det är upprörande att regeringen skyfflar undan konventionen och låter detta falla på en teknikalitet. Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter, säger partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

SFP och dåvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson  arbetade under förra regeringsperioden hårt för ratificeringen. Propositionen om ratificering av konventionen lämnades till riksdagen för behandling 2014 men på slutrakan höll inte regeringsleden och ratificeringen blev vilande i riksdagen till denna period.

Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen genom vilken den återtar regeringens proposition från år 2014 om ratificering av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. På grund av andra lagstiftningsändringar är propositionen nu tekniskt föråldrad hävdar regeringen.

– Regeringen skjuter på ett beslut som på inga sätt borde vara oklart. Det är dags att Finland står upp för sin samiska ursprungsbefolkning, säger riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens vice-ordförande Eva Biaudet.

21.1.2019

LYFT IN DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA I VÄRMEN

Parlamentariseringen av presidentmakten år 2000 byggde på en övertygelse om att riksdagens roll måste stärkas även i Europapolitiken. Till skillnad från hur jag tänker idag om presidentens roll, kunde jag tycka då att presidentämbetet kunde förpassas till närmast symboliska uppgifter. Idag är de internationella relationerna så komplexa, att en aktiv roll betjänas av att kunna erbjuda en sittande presidents goda tjänster för internationell diplomati, utöver två tidigare prominenta presidenter som vi just nu råkar ha.

De första EU-åren jobbade vi målmedvetet för ett EU som hade handlingsförmåga både för att utveckla ett gemensamt välmående Europa och för en starkare internationell roll, i konflikthantering och som drivkraft för att lösa globala utmaningar. Fortfarande vill jag tro på denna vision.

Läs hela artikeln här.

14.12.2018

PRESSMEDDELANDE: RIKSDAGEN STÖDER KVINNOORGANISATIONERNA

Finansutskottet föreslår tilläggsanslag till tre kvinnoorganisationer (Kvinnoorganisationernas centralförbund, Nytkis och Monika Naiset). Den största av dem är takorganisationen Kvinnoorganisationernas centralförbund (KOC) med 58 medlemsorganisationer och tillsammans ca 400 000 medlemmar. Eva Biaudet, som är ordförande för KOC och initiativtagare till en budgetmotion för tilläggsfinansiering för kvinnoorganisationerna, är glad över det efterlängtade stödet över partigränserna. Anslaget ingick även i Sfp:s skuggbudget.

– Under de senaste åren har det finansiella stödet för kvinnoorganisationerna systematiskt sjunkit och det långsiktiga jämställdhetsarbetet har verkat under trängda förhållanden, då arbetet för jämställdhet utmanats av bakåtsträvande populistiska krafter. Vi har under hela regeringsperioden målmedvetet arbetat för att stärka finansieringen för kvinnoorganisationerna. Därför är jag väldigt glad över att finansutskottet föreslår 450 000 euro åt kvinnoorganisationerna, säger riksdagsledamot och ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund, Eva Biaudet.

– Finland har internationellt ett gott anseende för våra framsteg gällande kvinnors ställning. Det är av yttersta vikt att denna utveckling varken stagnerar eller går bakåt. Utmaningarna är dock fortfarande många när det gäller politisk representation, löneskillnader mellan män och kvinnor och den obalanserade fördelningen av vårdansvaret av barn och familj. De höga siffrorna för våld mot kvinnor och unga flickor kräver också kraftigare insatser på flera områden. Starka kvinnoorganisationer behövs för att föra Finland framåt på jämställdhetens område. De höjda anslagen är ett erkännande av betydelsen av vårt arbete och en uppmaning att stärka jämställdhetsinsatserna, säger Eva Biaudet.

12.12.2018

PRESSMEDDELANDE: ANTILIBERALA KRAFTER PARALYSERAR

Europeiska unionen utmanas allvarligt i dag av antiliberala krafter som paralyserar politiken på många håll i Europa. Det konstaterade riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i riksdagens aktualitetsdebatt om EU på onsdagen.

– Auktoritära, nationalistiska och populistiska rörelser hotar underminera den öppenhet, pluralism och tolerans som har varit utmärkande för Europa.

Enligt Biaudet kan en framgångsrik union byggas enbart på starka rättsstatsprinciper. Hon ser det som viktigt att fortsätta reformera det europeiska samarbetet.

– Våra ekonomier måste bli mer konkurrenskraftiga och våra demokratiska institutioner måste bättre kunna respondera på medborgarnas krav. Vi måste få till stånd en mer långsiktig migrationspolitik som bygger på ett gemensamt ansvar och vi måste hitta kollektiva lösningar som effektivt motverkar klimatförändringen.

– Genom att investera i utbildning, jämlikhet och jämställdhet, genom att utveckla infrastrukturen, samt genom att skapa ett bra regelverk för det digitala Europa gör vi livet bättre för alla européer, säger Biaudet.

05.12.2018

PRESSMEDDELANDE: VIKTIGT ATT LAGUTSKOTTET LYFTER FRAM FAMILJEVÅLD VID UPPDATERING AV LAGEN OM VÅRDNAD OCH UMGÄNGESRÄTT

Lagutskottet har behandlat regeringens proposition om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

– Jag är väldigt glad att riksdagens lagutskott enhälligt gick in för att på paragrafnivå lyfta fram eventuell förekomst av våld inom familjen, då domstolen bedömer villkoren för vårdnad och umgängesrätt. Detta har varit ett tydligt krav från kvinnoorganisationerna under tiotals år, säger riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP).

Lagutskottet har behandlat regeringens proposition om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Lagutskottet godkände enhälligt att i själva lagparagraferna lyfta fram behovet av att domstolen vid vårdnadstvister alltid bedömer förekomsten av våld i familjen.

– Forskning har visat att domstolarna inte tillräckligt har beaktat förekomsten av våld vid vårdnadstvister, inte ens då det har funnits fällande domar för våldsbrott. Domstolar har trots allt kunnat ge beslut om gemensam vårdnad och oövervakad umgängesrätt. Barn som utsätts eller bevittnar våld kan ta oanad skada och därför är det extra viktigt att det också i lagens paragraf tydligt att förekomsten av våld alltid måste beaktas.

– Som helhet välkomnar jag lagförslaget. Det är en rejäl uppdatering av den gamla lagen. Det motsvarar bättre dagens krav och tillmötesgår olika familjers behov, där barnets intresse

4.12.2018

PRESSMEDDELANDE: INSPIRERANDE MILJÖER SÅ SOM ODE FRÄMJAR KUNNANDET

Det efterlängtade centrumbiblioteket Ode mitt i kärnan av Helsingfors öppnar den 5 december. Centrumbiblioteket Ode har varit ett stort projekt och Helsingfors får nu ett unikt tillskott där både kultur, språk, läsande och kunskap möts.

– Som Helsingforsare är jag otroligt stolt över vårt nya bibliotek. Kunnande och kritiskt läsande är i dagens samhälle extremt viktigt och vår nya mötesplats erbjuder en unik miljö som jag hoppas ska inspirera, säger riksdagsledamot och Helsingfors stadsfullmäktigeledamot Eva Biaudet.

Inlärningsmiljöerna har även stor betydelse med tanke på den pedagogiska utvecklingen bland både barn och unga.

– Nyckeln till framgång är kunskap. Motivationen och intresse för kunskapen föds i ett tidigt skede. Vi måste uppmuntra våra barn till läsning genom våra egna handlingar. Vi bör bygga ett samhälle där det finns miljöer som motiverar och inspirerar och som samlar människor till en gemenskap. Biblioteken har  en avgörande roll i detta och jag hoppas att vi alla inser den otroliga kraft som biblioteken har som kunskapens samlingspunkt, avslutar Biaudet.

30.11.2018

PRESSMEDDELANDE: VI MÅSTE FÅ ETT SLUT PÅ RASISMEN!

Den färska rapporten som publicerades av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) visar oroväckande siffror på hur personer av afrikansk börd upplever rasism.

Rapporten grundar sig på intervjuer med nästan 6 000 afroeuropéer från tolv olika länder. Enligt rapporten har hela 30 procent upplevt rasistisk behandling under de senaste fem åren. Av EU länderna är situationen värst i Finland.

– Det är en skam för vårt land att 14 procent av de som svarat utsatts för rasistiskt våld och att 63 procent stött på rasistisk behandling. Det kan inte fortsätta så här, utan vi måste verkligen bryta trenden och ta tag i detta problem. Rapporten visar tydligt hur vi har ett samhälle där rasismen lever i vår vardag. Vi måste intensifiera  och effektivera arbetet mot rasism. Det är en nationell angelägenhet och politikerna vid makten bär ett särskilt ansvar, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– I undersökningen uppger hela 45 procent att deras barn utsatts för rasism i skolan. Det är hjärtskärande! Skolor ska vara trygga platser där eleverna ska kunna vistas utan att behöva känna sig rädda eller utsättas för rasism, säger Biaudet.

FRA rapporten rekommenderar bland annat att Finlands regering gör upp en nationell handlingsplan mot rasism. Det finns ingen anledning att vänta med detta. Denna regering måste sätta igång arbetet. Under regeringens frågetimme på torsdagen ställde Eva Biaudet en fråga till minister Mykkänen om vad Finland kommer att ta till för åtgärder för att följa FRA:s rekommendationer.

13.11.2018

PRESSMEDDELANDE: REGERINGENS NEDSKÄRNINGAR URHOLKAR GODA BISTÅNDSRESULTA

De utvecklingspolitiska resultaten som Utrikesministeriet redogör för har försämrats kraftigt på grund av denna regerings dramatiska nedskärningar år 2016.

– Det är skäl att fråga sig ifall nedskärningarna och inriktningen på finansieringsstöd helt urholkar de fina målsättningarna om att hjälpa de allra mest utsatta, något som vi i Finland under årens lopp framhållit som allra viktigast, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Det handlar om arbetet för flickors och kvinnors rättigheter som till stor del finansierats via multilateralt samarbete och via medborgarorganisationernas arbete. Det handlar om stödet till de allra fattigaste länderna, säger Eva Biaudet.

Under det senaste årtiondet har samhällsutvecklingen i många länder vänt till det sämre på grund av konflikter. Demokratin raseras i många länder, möjligheter för människorättsförsvarare att agera begränsas och rättsstatsprinciper ifrågasätts.

Trots att mödradödligheten i Afrika söder om Sahara, dödligheten bland barn under 5 år och barnäktenskap i till exempel Sydasien drastiskt minskat lever fortfarande 783 miljoner människor i extrem fattigdom. Var tredje kvinna erfar sexuellt eller annat fysiskt våld under sitt liv, varannan dödad kvinna har dödats av en närstående och i en tredjedel av länderna definieras familjevåld inte som ett brott.

– För att ändra riktning måste målsättningen vara att Finlands och Europas bistånd höjs till 0,7 procent och 0,2 procent av detta måste riktas till de allra fattigaste och mest utsatta länderna. Så länge dessa nivåer är avlägsna måste biståndets tyngdpunkt ligga på gåvohjälp, säger Biaudet.

04.10.2018

PRESSMEDDELANDE: MINISTER HÄKKÄNEN BÄR NU ANSVARET FÖR SAMETINGSLAGEN

Ända sedan utlåtanderundan har den nya sametingslagen stampat på stället, konstaterar riksdagsledamot Eva Biaudet.Enligt Sametinget har statsrådet inte uppfyllt sametingslagens nionde paragraf om förhandlingsplikt för att nå samförstånd. Kommittéarbete uppfyller inte statsrådets förpliktelse om att förhandla med Sametinget. Enligt Biaudet skulle det vara ytterst viktigt att få en ny sametingslag som uppfyller internationella krav på mänskliga rättigheter i kraft innan nästa sametingsval, som kommer att hållas 2019.

– FN:s deklaration om urfolkens mänskliga rättigheter förpliktar Finlands regering att aktivt säkra samernas rättigheter. Jag ber nu minister Häkkänen att han med snabb tidtabell tar förhandlingarna i egna händer, säger Eva Biaudet.

23.03.2018

PRESSMEDDELANDE: BESLUT OM MÄNNISKORS LIV FÅR INTE GRUNDA SIG PÅ FRÄMLINGSFIENTLIG POLITIK

Igår publicerades en forskningsrapport om Migrationsverkets asylbeslut för iraker i åldern 18 till 34. Studien som gjordes av juridiska fakulteten vid Åbo universitet, Åbo akademis människorättsinstitut och diskrimineringsombudsmannen påvisar att Migrationsverkets linje tydligt har skärpts sedan 2015.

– De drastiska skillnaderna i antalet negativa asylbeslut har tidigare påståtts bero på att de irakier som kommit till Finland har haft en annan profil än vad de tidigare haft. Studien visar dock klart att så inte är fallet, de asylsökandes profiler har inte märkbart ändrats men det har däremot Migris tolkningen gjort, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

I studien jämfördes Migris asylbeslut från åren 2015 och 2017. År 2017 beviljades betydligt färre asylsökande internationellt skydd jämfört med 2015. Studien påvisar att Migri 2015 ännu ansåg att den rädsla för att bli utsatt för våld som den asylsökande uppgav var befogad, medan 2017 godtogs denna rädsla endast i undantagsfall.

-Den utveckling som skett, och som studien så tydligt visar är väldigt oroväckande. Finland måste kunna garantera grundläggande och mänskliga rättigheter för alla, och för en rättsstat borde dessa teman vara av högsta prioritet. Regeringens politik bär ett ansvar över hur lagstiftningen tillämpas, och i fråga om asylsökande är det en fråga om liv och död, säger Eva Biaudet.

Eva Biaudet understryker att de internationella människorättsavtalen och flyktingkonventionen är skrivna uttryckligen för att stater skall ha en moralkompass även i utmanande situationer då känslan för det som är rätt kanske sviktar inför kortsiktiga egoistiska intressen. Nu är det dags att följa kompassens riktning.

08.03.2018

PRESSMEDDELANDE: DET ÄR DAGS FÖR FINLAND ATT FÅ EN NY SAMTYCKESLAG

Idag diskuterar riksdagen lagmotionen som lämnades in av riksdagens kvinnonätverk om att sex och sexuellt umgänge ska basera sig på samtycke.

−  Lagstiftningen har helt klart släpat efter i tiden. För tillfället förutsätter inte strafflagen att det måste finnas samtycke för att ha sex. Det är dags att vi får en lag som tydligt signalerar var gränsen går för vad som är våldtäkt – finns det inte samtycke så är det våldtäkt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Den nuvarande finska lagstiftningen kräver att utövaren tvingar offret till sex med våld eller hot om våld, för att det skall räknas som våldtäkt. Också om offret är medvetslöst eller oförmöget att fatta egna beslut räknas det till våldtäkt.

Internationellt har krav på ändring av den finska lagstiftningen redan funnits i åratal. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna konstaterade redan år 2003 att ett samlag utan samtycke är våldtäkt. FN:s CEDAW-kommitté har upprepade gånger uppmanat Finland att ändra på sin lagstiftning så att våld inte är det centrala kriteriet i en våldtäkt. också Istanbulkonventionen förpliktar Finland att granska kännetecknen för våldtäkt.

− I dagens läge finns det ett enormt mörkertal på de våldtäkter som anmäls. Det är uppskattat att hela 90 procent av alla våldtäkter inte anmäls. Många låter ofta bli att anmäla, pga processen är så tung för offret och då utgången i rättsprocessen är så osäker. En lagändring skulle sätta fokus på bristen av ett samtycke, och klart signalera att det är just där gränsen går, säger Biaudet.

28.02.2018

PRESSMEDDELANDE: MODERSKAPSLAGEN FÖRBÄTTRAR BARNENS STÄLLNING

Den nya moderskapslagen godkändes i riksdagen i dag med klar majoritet med rösterna 122–42. Lagen gör det möjligt för kvinnopar som skaffat barn genom fertilitetsvård att båda bli juridiska mammor redan från födseln. Det gäller kvinnliga par som skaffar ett gemensamt barn genom fertilitetsvård med hjälp av en donerad anonym könscell.

− Äntligen har vi en ny moderskapslag. Det är barnen och familjens trygghet som är i fokus i den nya lagstiftningen. Ur samhällets synvinkel är det mycket odramatiskt, men lagen kommer märkbart att förbättra barnets ställning, rättigheter och trygghet i en familj med två mammor, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

− Lagutskottet har behandlat ärendet grundligt och godkände lagen utan omröstning. Det visar hur självklart det var för oss att trygga barnets rättigheter till sina två föräldrar även i familjer med två mammor, säger Biaudet.

− Jag är glad över att vi idag kan förbättra lagstiftningen för även andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen och att lagen får ett brett stöd över partigränserna. Sådan vilja saknades för mindre än tre år sedan då Kristdemokraterna hindrade regeringen från att avge en proposition om detta. Men i och med att medborgarinitiativet kunde använda sig av den långt gångna beredningen var det lätt att godkänna medborgarinitiativet med endast tekniska preciseringar.

Möjligheten att vid fertilitetsvården använda könsceller som inte är anonyma uteslöts nu för kvinnoparen, men lagutskottet uppmanar Justitieministeriet att utreda även den möjligheten också i framtiden. Då skulle paret från början välja och bestämma att de önskar en donator som även förutom biologiskt faderskap vill bli juridisk och faktiskt pappa. I fall kvinnoparet skulle välja detta mer traditionella alternativ skulle barnet endast ha två juridiska föräldrar.

− Det är viktigt att se att även många som inte har förespråkat den så kallade jämlika äktenskapslagstiftningen, nu kunde understöda moderskapslagen. Det visar att lagstiftaren har sett barnet och satt barnets bästa främst, säger Biaudet.

23.02.2018

PRESSMEDDELANDE: UTÖMT SKADESTÅND VID BROTTSMÅL FÖR OFFER AV SEXUELLT VÅLD BÖR INTE RÄKNAS SOM INKOMST

I och med #metoo-kampanjen har sexuella trakasserier och sexuellt våld lyfts upp på agendan. I dagens läge finns det många nya utmaningar när det gäller brottsoffrens ställning. Sexuella trakasserier och sexuellt våld kan lämna allvarliga spår hos offret, och ifall händelserna lämnas obehandlade kan trauman i värsta fall föras vidare till nästa generation. Speciellt viktigt är det för personer som råkat ut för sexuellt våld att få hjälp. Trots att förhållningen och stödet gentemot offren för sexuellt våld blivit bättre i Finland finns det ännu brister och plats för förbättring. I dag händer det att FPA tolkar utdömt skadestånd till offer för sexuellt våld som inkomst.

De skadestånd som en förövare i rättegången blivit dömd att betala åt offret är meningen att vara skadestånd i sin sanna bemärkelse. Summorna som betalas för skada, smärta och andligt lidande är riktade att bland annat täcka terapiutgifter, men i dagens läge kan myndigheterna tolka den utbetalda skadesumman som en inkomst. Detta i sin tur påverkar socialförmånerna som till exempel utkomststödet. Det är varken meningen eller ändamålsenligt att skadestånden skall gå åt till att betala hyra och mat, utan de skall gå till det ändamål som de är riktade till.

12.02.2018

PRESSMEDDELANDE: VI KAN INTE FORTSÄTTA SKICKA TILLBAKA MÄNNISKOR TILL OTRYGGA LÄNDER, SÅSOM IRAK OCH AFGHANISTAN!

Internationella organisationer har länge varnat om det otrygga läget i Irak och Afghanistan, som på senare tid igen har förvärrats, och idag rapporterar Yle om Ali som blivit ihjälskjuten i Bagdad bara några veckor efter att han lämnade Finland efter negativt asylbeslut.

Alis dotter Noor har också sökt asyl i Finland, men har liksom sin far fått negativt beslut. Även rapporter från Kabul visar att inte ens de asylsökare som återvänder så att säga frivilligt, kan vara helt trygga och att de ofta inte har möjligheter att utnyttja den service som IOM kortvarigt erbjuder dem som återvänt.

− Jag känner stor bestörtning över att Finland skickar tillbaka människor till otrygga länder, där de hamnar i fara. Om asylsökande inte beviljas asyl och skickas tillbaka måste man vara säker på att det inte utsätts för fara för sitt liv eller sin hälsa.  Denna så kallade non-refoulement regel är absolut i asylrätten och den har vi förbundit oss att följa. Såsom en anständig demokrati, och rättssamhälle som bygger på mänskliga rättigheter, kan vi inte fortsätta skicka människor till länder där deras säkerhet inte är garanterad. Det kräver bara normal anständighet, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Finland har sedan 2016 beviljat allt färre irakier asyl, och regeringen har motiverat detta med att man velat uppfylla europeisk standard. Trots det beviljas betydligt färre irakier asyl i Finland än i andra EU-länder. År 2015 fick endast 13 procent av de irakiska asylsökandena negativt beslut, medan motsvarande siffra i juni 2016 var 77 procent.

− Vi måste nu stoppa alla returneringar till Irak, men också till Afghanistan. Vi kan inte försäkra oss om säkerheten för de som blir skickade tillbaka, vilket så tydligt nu bevisats i Alis fall. Finland år 2018 kan inte vara ett land som skickar tillbaka personer med risk om att bli dödade, säger Biaudet.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: