De unga och de äldre

Att ta hand om de unga, att inge framtidstro och tro på sig själv sker genom utbildning och skräddarsydda lösningar för sysselsättning, t.ex. lärlingsavtal och praktikplatser.

Vi har en skyldighet att återföra ungas framtidstro. Barn ska få växa omgivna av trygga och stabila nätverk, omsorg, kvalitativ småbarnspedagogik och utbildning samt god hälsovård. Det är inte utopistiskt att sträva efter världens bästa utbildningssystem.

Vi behöver värna om den tillit vi känner inför våra samhällsinstitutioner och bygga på förtroendet så det inte riskerar brista. Minoriteter, unga människor i svåra livssituationer och nyanlända finländare kan ha många orsaker att förlora sitt framtidshopp, och särskilda insatser behövs för att återinföra det.

Yrkeshögskolornas nära kontakt till arbetslivet måste tydligt ge spår även i de studerandens sysselsättningsutsikter. Unga människor på glid eller i utanförskap är en tragedi varje gång. Bristen på vuxna som kan ledsaga och inge självförtroende kan avhjälpas i arbetsförmedling och ungdomsverkstäder. Extrema rörelser uppstår ur hopplöshet och självförakt. 

De äldre har rätt till en god vård. Vi måste återvinna förtroendet och säkerställa kvaliteten för omsorgen

Föreningslivet, frivilligarbetet och anhörigvården skulle inte vara detsamma utan de äldres insatser och stödet till de egna barnen och barnbarnen är oerhört värdefullt.

Det behövs mer stödtjänster för att kunna bo självständigt, i sitt eget hem, så länge det känns tryggt och rätt. För den som är sjuk och behöver omsorg dygnet runt behövs hemliknande boenden till rimligt pris, kompetent personal till hands, meningsfull sysselsättning och social samvaro. Vi bör rikta tillräckligt med resurser till både hemvård och boenden, samt se till att det finns tillräcklig kontroll över dessa. Vi behöver ett tak för var och ens vårdkostnader så att de äldre som har stora sjukkostnader inte drabbas oskäligt. 

Eva Biaudet / Photo by Cata Portin

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: