Min politik

Så många har varit så förtjusta i att syssla med förvaltning att de glömt innehållet i politiken. Jag tror på att det är innehållet man ska jobba med, för annars blir det bara skenbara förändringar där man varken ändrar hur man gör eller hur man arbetar.

FEMINISM

Kvinnorörelsen har haft en enorm betydelse i historien. De har insett att man ska jobba med tillhörighet och deltagande för att få förtroende och ingjuta hopp om en bättre framtid. Det här är limmet i samhället.”

Som feminist jobbar jag för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhetsarbete i politiken handlar om att sätta könsglasögonen på sig och identifiera hur besluten har olika konsekvenser beroende på kön. Att se och förändra strukturer som är hinder för jämställdhet och jämlikhet är ett systematiskt arbete som opinionsledare, företagsledare och politiska ledare bör binda sig till. Ansvaret för att kombinera jobb med familjen ligger fortfarande mest på kvinnornas axlar. Det syns t.ex. i den ojämna fördelningen av familjeledigheter som ger sämre karriärmöjligheter, mindre lön och mindre pension åt kvinnor. Löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad håller tillbaka duktiga kvinnor som har mer att ge i vårt samhälle, och bromsar upp vår ekonomi.

MOT RASISM

Vi måste vända utvecklingen då det gäller hatet och den rasistiska inställningen till minoriteter. Minoriteter berikar samhället enormt och utgör en viktig del av ett starkt humankapital. ”

Jag arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och förverkliga sina ambitioner oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla bör ha samma möjligheter att växa och utvecklas. Det är dags att fundera på hur vårt samhälle och vårt arbetsliv bättre kan inkludera våra minoriteter.  Ett mer inkluderande och tryggt samhälle förutsätter en entydig nolltolerans mot rasism och hatretorik, och politiker som har kurage att argumentera mot stereotypier och hets mot etniska och övriga minoriteter. Genom att skapa tillit och goda relationer mellan olika samhällsgrupper förebygger vi alla typer av våld, även våldsam radikalisering.

KLIMATET

“Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion.”

Vi måste stoppa uppvärmningen av vår jord. Varningsklockorna har länge ringt och det är dags för oss politiker att börja gå från ord till handling. För mig är klimatfrågan en stark uppmaning att kavla upp ärmarna och åstadkomma resultat. Politik är att vilja och vi måste vilja tänka klimatsmart i alla politiska beslut som vi fattar. Det är viktigt att beslutsfattare också tydligt säger  ut att vi kommer att axla detta ansvar. Att ändra på livsstil kan kännas svårt, men vi har alla möjligheter att kombinera miljösmarta lösningar med både ekonomi och livskvalitet. Däremot, om ingenting görs kan en ohejdad uppvärmning innebära ekonomiska och mänskliga katastrofer av oanade mått. Vi har lyckligtvis mycket hjälp av ny teknologi för att tex göra bilarna utsläppsfria och för att effektivera vår energianvändning. Vi behöver göra det enkelt att välja det som är bäst både för miljö och människa, och vi måste främja miljösmarta val.  

Vår generation är den sista som kan rädda vår planet från klimatkatastrofen.

EKONOMI

Jag tror på framtiden och på att vi kan lösa problemen om vi jobbar tillsammans. Alla beslut kommer inte att vara trevliga, men det viktiga är att alla har en känsla av delaktighet och rättvisa då man genomför förändringar, att man har en vilja att åstadkomma någonting.”

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att kunna säkra och utveckla vår välfärd. Den höga kvaliteten på vår utbildning är den största konkurrensfördelen som Finland har. Vi bör upprätthålla och utveckla nivån på utbildningen och skapa förutsättningar för mera kreativitet och tro på entreprenörskap. Vi skall tro på oss själva och våga bli bäst på att marknadsföra våra idéer och vårt kunnande. Vårt mänskliga kapital är vår konkurrensfördel. Finlands åldersstruktur är ogynnsam och den största delen av befolkningsökningen finns bland de pensionerade. En ökad invandring och bättre integration av invandrare skapar förutsättningar för Finland att utvecklas ekonomiskt. Men även de snabbaste procedurerna för uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare garanterar inte utländska experter till finländska företag om vi inte ser till att vi är ett välkomnande och fördomsfritt samhälle.

DE UNGA

“Att ta hand om ungdomen, att ge de unga framtidstro och tro på sig själv sker genom utbildning och skräddarsydda lösningar för sysselsättning, t.ex. lärlingsavtal och praktikplatser.”

Många ungdomar går ut skolan utan att veta hur de ska klara sig ute i samhället. Det här syns konkret i ett av samhällets stora problem – ungdomsarbetslöshet, utanförskap och marginalisering. Ungdomsarbetslösheten är ett allvarligt hot och kan leda till utanförskap och eventuell utslagning. Ju längre arbetslösheten räcker eller ifall arbetslivet inte ens påbörjats, desto svårare är det att lyckas komma in i arbetslivet. Yrkeshögskolornas nära kontakt till arbetslivet måste tydligt ge spår även i de studerandens sysselsättningsutsikter. Unga människor på glid eller i utanförskap är en tragedi varje gång. Bristen på vuxna som kan ledsaga och inge självförtroende kan avhjälpas i arbetsförmedling och ungdomsverkstäder. Extrema rörelser uppstår ur hopplöshet och självförakt. I Sverige har man beräknat att extrema gäng förorsakar kostnader i tiotals miljoner euro, i samhällets olika servicetjänster.

DE ÄLDRE

“Föreningslivet, frivilligarbetet och anhörigvården skulle inte vara detsamma utan de äldres insatser och stödet till de egna barnen och barnbarnen är oerhört värdefullt.”

Det behövs mer stödtjänster för att kunna bo självständigt, i sitt eget hem, så länge det känns tryggt och rätt. För den som är sjuk och behöver omsorg dygnet runt behövs hemliknande boenden till rimligt pris, kompetent personal till hands, meningsfull sysselsättning och social samvaro. Vi måste återvinna förtroendet och säkerställa kvaliteten på omsorgen. detta kan vi göra genom att stifta tydlig lagstiftning med minimi personalstyrka, genom att rikta mer resurser till både hemvård och boenden, samt se till att det finns tillräcklig kontroll över dessa. Vi behöver ett tak för vård- och omsorgens sammanlagda kostnader så att den äldre som har stora sjukkostnader inte drabbas oskäligt även ekonomiskt.