Jag är kandidat i kommunalvalet i Helsingfors. Rösta på mig på valdagen den 13.6 eller i förhandsröstningen 26.5-8.6.

SFP är i Helsingfors kanske litet till storleken, men ändå starkt, och van att bära ansvar i samarbetet med andra partier på både nationellt och lokalt plan. Vi eftersträvar resultat och vet att helheten blir bättre då den byggts tillsammans. Det är vi bra på!

Politikens och demokratins kris runtom i världen återspeglar sig också hos oss, då politiska krafter som får sin energi från hatprat och konfrontation, sår rädsla, misstankar och misstro bland oss. De försöker rasera de strukturer som tryggar rättigheter för människor i den svagaste positionen i samhället. Jag vill med alla krafter kämpa för de nordiska värderingarna och mänskliga rättigheter, det som ju vårt samhälles framgång bygger på.

Tvåspråkighet är inte bara historia, utan ett fönster till Norden. Internationalism är naturligt för Helsingfors och en del av vardagen såväl på universitetet som i arbetslivet. Vetenskapens och konstens betydelse för huvudstadens livskraft och välmående kan inte nog understrykas. Jag vill trygga utveckling i Helsingfors som en öppen, liberal och inkluderande stad.

Helsingfors är lockande för människor och företag genom de många olika möjligheter som finns här. Centrum behöver kvartersbutiker, kultur och service samt arbetsplatser för att trygga livskraften. Vi behöver också fortsätta den starka bostadsproduktionen. I bostadsbygget måste vi balansera mellan olika boendeformer. I alla stadsdelar ska man beakta människor behov av rekreation och naturvärden. Närnaturens betydelse för vårt välmående är betydande. En ny byggnad får inte lämna gamla kulturtraditioner i sin skugga.

Vi är redo att tillsammans bära ansvar också då utmaningarna är stora, så som klimatförändringen och att stoppa förlusten av biologisk mångfald eller arbeta för ett renare Östersjön. Återhämtningen från coronatiden kommer att vara kanske den största utmaningen för nästa fullmäktige och stadsledning. Ekonomins återhämtning, att återgå till normala verksamhetsmöjligheter för företagarna och kultursektorn och att lappa vård- och serviceskulden förutsätter gemensamma och målmedvetna satsningar på livskraft, sysselsättning och människors välmående.

Ensamhet och isolering under coronatiden har för många äldre människor orsakat stor sorg och väckt frågor om ett människovärdigt liv. Möjligheten att bo hemma förutsätter bättre fungerande hemservice och stödande nätverk, också på eget språk. Anhörigas betydelse för en äldre människas välmående måste beaktas bättre. Tröskeln att få vårdplats måste sänkas. Det är inte en utopi att trygga varje minnessjuk persons människovärdiga vård.

Vi vuxna har en skyldighet att återföra ungas framtidstro. Barn ska få växa omgivna av ett tryggt och stabilt nätverk, omsorg, kvalitativ småbarnspedagogik och utbildning samt vid behov god hälsovård. Speciellt ungas och unga vuxnas välmående kräver fler insatser i stadens alla verksamhetssektorer, såväl i skolan som på fritiden. Det är inte utopistiskt att sträva efter världens bästa utbildningssystem.

Helsingfors är en liten storstad, där alla ska få känna sig hemma!

Eva Biaudet

SFP i Helsingfors borgmästarkandidat

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: